Fundusze norweskie i EOG na programy zdrowotne w Polsce w 2013 r.

2013-01-18 10:41

Fundusze norweskie i EOG na programy zdrowotne w Polsce w 2013 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego potwierdziło, że Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaakceptowały programy zdrowotne na 2013 r. dla Polski finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównymi założeniami programów są: poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Jednocześnie wskazanie tych dwóch obszarów oznacza, że w ramach programów będzie można sfinansować: zakup sprzętu medycznego, placówek medycznych, programów promocji i profilaktyki zdrowotnej.     

Obszary programowe „Inicjatywy na rzecz zdrowia” dotyczą odpowiednio:

Wsparcia projektów inwestycyjnych w trybie konkursowym w zakresie:

- poprawy opieki perinatalnej;

- dostosowania opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych;

- profilaktyki chorób nowotworowych.

Konkurs będzie skierowany do instytucji prowadzących działalność leczniczą i usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych tj: akademii medycznych, instytucji badawczych z sektora zdrowia, domów pomocy społecznej.

Na ten cel przeznaczono 52 mln euro, a nabór zostanie przeprowadzony w I kwartale 2013 przez Ministerstwo Zdrowia.

Ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu

Po uprzednim wdrożeniu projektu predefiniowanego Zmniejszanie społecznych nierówności w zdrowiu w IV kwartale 2013 r. zostanie ogłoszony nabór na projekty „miękkie”. Instytucjami uprawnionymi do składania wniosków będą jednostki samorządu terytorialnego. Do dyspozycji beneficjentów zostało przeznaczonych 15 mln euro. Działania ukierunkowane na opracowanie programu promocji i profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych powinny bazować na systemowo wypracowanych rozwiązaniach zawartych w projekcie predefiniowanym.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na finansowanie działań w obszarze ochrony zdrowia, zachęcamy do kontaktu z konsultantami EIP MEDICAL.

Wróć